Η Focus on Health ΕΠΕ διαθέτει το ISO 9001:2015

 

Πολιτική για την Ποιότητα

  

Η Focus on Health αναγνωρίζοντας ότι η δέσμευσή της στην ποιότητα αποτελεί σημείο κλειδί για την επιτυχία της, έχει καθορίσει μία Πολιτική Ποιότητας συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της και τις ανάγκες της αγοράς.

 

Στόχος της Πολιτικής μας είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος ολικής υποστήριξης και κοινής προσέγγισης με πρωτεύων σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας. Οι υπηρεσίες μας πρέπει να προσφέρουν πραγματικά οφέλη.

 

 • Η Διοίκηση παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και καλλιεργεί κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 • Η Διοίκηση μεριμνά για την υλοποίηση των εργασιών με βάση τις Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται από την Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία
 • Η Διοίκηση μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας, ώστε να είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
 • Η Διοίκηση συνεργάζεται με εγκεκριμένους προμηθευτές και συνεργάτες ώστε να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και στοχεύει στην ανάπτυξη και εγκαθίδρυση μακροχρόνιων συνεργασιών.
 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας.
 • Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της εργασίας των τμημάτων τους.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της εταιρείας.
 • Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα.
 • Όλες οι ενέργειες που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες & Διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία των ελέγχων τεκμηριώνονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.
 • Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών αλλά και προληπτικών ενεργειών.

Για να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε τους στόχους μας, να είναι δυνατόν να μετρηθεί το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας μας με αντικειμενικούς δείκτες και να αποκτήσουμε ένα ισχυρό εργαλείο βοήθειας στην πρόληψη λαθών και στην αύξηση της ποιότητας και παραγωγικότητας, μελετήσαμε και εγκαταστήσαμε ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.

 

Στην Focus on Health η ποιότητα είναι ευθύνη κάθε εργαζόμενου. Κάθε ένας με τον οποίο συνεργαζόμαστε, τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας, είναι ο πελάτης και αξίζει υπηρεσίες ποιότητας. Οι συνεχείς βελτιώσεις του συστήματος προς επιδίωξη της ποιότητας είναι θεμελιώδης και ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας μας και για αυτό το σκοπό ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας συνεργάζεται με όλους τους εργαζόμενους.